ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ Δ.ΤΖΑΒΑΡΑ

14 Dariotou
Tripoli, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 221 32 Ελλάδα